top of page

Privacyverklaring

Praktijk Zo-Kostbaar, gevestigd te Veenendaal en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85758108, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring legt uit hoe Praktijk Zo-Kostbaar met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

1. Toepassing

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Praktijk Zo-Kostbaar persoonsgegevens verwerkt:

a. (potentiële) patiënten;

b. bezoekers aan de praktijk van Praktijk Zo-Kostbaar;

c. bezoekers van www.zokostbaar.nl;

d. alle overige personen die met Praktijk Zo-Kostbaar contact opnemen of van wie Praktijk Zo-Kostbaar persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

2. Verwerking van persoonsgegevens

Praktijk Zo-Kostbaar verwerkt persoonsgegevens die:

a. een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

b. met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

c. tijdens een bezoek van een betrokkene aan de website van Praktijk Zo-Kostbaar zijn gegenereerd, zoals het IP-adres, het surfgedrag op de website (zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd) en op welke onderdelen daarvan de betrokkene klikt.

3. Verwerkte persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Voorna(a)m(en) en achterna(a)m(en)

 • Functie

 • Bedrijfsnaam

 • Contact- en factuuradres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • Geboortedatum

 • Geslacht

 • Medische gegevens

 • Financiële gegevens (voor de uitvoering van de dienst en/of facturatie)

 • Eventuele andere gegevens die u, uw verwijzer en/of opdrachtgever verplicht en/of onverplicht aan ons heeft verstrekt hebt.

4. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt, kan het zijn dat er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. Als u hier meer over wilt weten, kunt u het beste ons Cookiebeleid lezen, te vinden op onze website. www.zokostbaar.nl.

5. Doeleinden verwerking

Praktijk Zo-Kostbaar verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

b. het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

c. het verbeteren van de praktijkwebsite www.zokostbaar.nl.

d. het bijhouden van gebruikersstatistieken. Gebruikersstatistieken van de website voorzien in informatie over de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het klikgedrag. Het gaat om generieke rapportages, die niet herleidbaar zijn tot individuele bezoekers;

e. het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

6. Rechtsgrond

Praktijk Zo-Kostbaar verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

a. toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

b. uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

c. een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

d. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

7. Verwerkers

Praktijk Zo-Kostbaar kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Praktijk Zo-Kostbaar persoonsgegevens verwerken. Praktijk Zo-Kostbaar, Ankie Renger, sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

8. Persoonsgegevens delen met derden

Praktijk Zo-Kostbaar deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Praktijk Zo-Kostbaar deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

9. Doorgifte buiten de EER

Praktijk Zo-Kostbaar geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Praktijk Zo-Kostbaar ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

10. Bewaren van gegevens

Praktijk Zo-Kostbaar bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. De criteria om de bewaartermijn van uw persoonsgegevens te bepalen zijn: (a) de duur van de overeenkomst met Praktijk Zo-Kostbaar (b) het bestaan van een wettelijke bewaarverplichting of -termijn of (c) het bestaan van een (potentiële) claim of geschil in verband waarmee de gegevens bewaard zouden moeten worden.

Praktijk Zo-Kostbaar hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

a. medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

c. bezoekers van de website: tot 5 jaar na het laatste bezoek aan de website, tenzij eerder bezwaar wordt gemaakt in welk geval tot vernietiging zal worden overgegaan.

11. Wijzigingen Privacy Verklaring

Praktijk Zo-Kostbaar kan de Privacy Verklaring altijd wijzigen. Een actuele versie van de Privacy Verklaring wordt op de website van Praktijk Zo-Kostbaar gepubliceerd. Het is verstandig deze Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

12. Rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Praktijk Zo-Kostbaar te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Praktijk Zo-Kostbaar door een e-mailbericht te sturen naar contact@zokostbaar.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Praktijk Zo-Kostbaar persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Praktijk Zo-Kostbaar door een e-mailbericht te sturen naar contact@zokostbaar.nl.

Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Meest recente update: 07-03-2023 – Praktijk Zo-Kostbaar.

bottom of page