top of page

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden bij Behandelovereenkomst

Algemene bepalingen behorend bij de Behandelingsovereenkomst tussen

de therapeut van Praktijk Zo Kostbaar en de cliënt / de cliënten.

 

1.     Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.

 

2.     De behandelingsovereenkomst is tweeledig;

a.     De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt. 

b.     De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd. 

 

3.     Beide delen van de overeenkomst worden afzonderlijk door zowel de therapeut als de cliënt(en) getekend. Indien één van de delen wordt beëindigd, wordt het andere deel automatisch ook als beëindigd beschouwd. 

De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd: 

a.     Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn;

b.     Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat men geen sessies meer wil afspreken en daarmee de overeenkomst wil beëindigen en met ingang van wanneer;

c.      Therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email geen sessies meer te zullen geven en dat de overeenkomst is beëindig.

d.     Cliënt reageert herhaaldelijk niet op schriftelijke of telefonisch contactpogingen van de therapeut.

e.     Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze Behandelingsovereenkomst en/of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut, waaronder het Behandelplan (lid 2.b.).

f.      De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

 

4.     De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.

 

5.     Indien sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uur- of sessietarief.

 

6.     In geval van overmacht zoals ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de therapeut zal door deze gestreefd worden naar vervanging door een derde. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontslaat ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de therapeut, de therapeut van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de cliënt uit enig recht op vergoeding van kosten, (zaak)schade kan doen gelden.

 

7.     In geval van overmacht zal de therapeut de cliënt op korte termijn door een mededeling op de hoogte stellen. Cliënt heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om de therapeut te vergoeden voor het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

8.     Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per uur of sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. Het honorarium is niet afhankelijk van de uitkomst van de behandeling. Praktijk Zo-Kostbaar is jaarlijks op 1 augustus gerechtigd tot aanpassing van het honorarium aan inflatie, marktconformiteit en aan eigen kwalificaties. De cliënt ontvangt de nota via email en betaalt de nota aan de therapeut binnen de betalingstermijn van 14 dagen, tenzij duidelijk anders afgesproken. 

 

9.     In aanvulling op de bepaling nummer 8 is de minimum tijd voor sessies met twee personen anderhalf uur en maximaal twee uur. Deze tijd geldt ook voor de individuele cliënt voor specifieke interventies en EMDR sessies.

 

10.  Bij verhindering dient een afgesproken sessie minimaal 48 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding (ook bij onvoorziene omstandigheden als ziekte). Dit geldt ook wanneer de cliënt om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.

 

11.  De therapeut houdt conform de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) een dossier bij. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van de cliënt. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut, na expliciete toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Het dossier kan op verzoek van de cliënt worden ingezien. Door de therapeut gemaakte werkaantekeningen horen niet bij het dossier, deze zijn niet in te zien. Het dossier wordt conform de WGBO 20 jaar bewaard.

 

12.  De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht ten aanzien van informatie die valt onder beroepsgeheim dan wel de ethische code tot geheimhouding van de therapeut alsmede van informatie die door de therapeut als vertrouwelijk wordt aangemerkt. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld, tenzij de therapeut een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft.  

 

13.  Gelet op het in principe korte karakter van de contacten, met nadruk op de bewustwording van de rol van de persoonlijkheid en die van het innerlijke zelf, wordt niet intensief aan dossiervorming gedaan. Eventuele persoonlijke dossiers zijn uitsluitend ter inzage door de therapeut en de betreffende cliënt. Ongeacht wie de dienstverlening betaalt. Inzage kan ook tijdens een persoonlijk contact tussen therapeut en cliënt. 

 

14.  Rapportage aan opdrachtgever of aan derden betreffende cliënten, kan alleen plaatsvinden na overleg en met toestemming van betrokken cliënt. 

 

15.  Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking werd gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

                                                                                                                              

16.  Indien door opdrachtnemer derden worden ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor dezen. 

 

17.  Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uur of sessietarief. Tegen betaling van 10ct per pagina wordt (een deel van) het dossier gekopieerd.

 

18.  Op de zorgnota die de cliënt ontvangt, staan de gegevens van de cliënt die door een zorgverzekeraar gevraagd worden. Het gaat om de volgende gegevens:

- naam, adres en woonplaats; 

- geboortedatum; 

- datum behandeling;

- soort behandeling zoals: Integratieve coaching of therapie

- kosten van het consult.

 

19.  De door de Praktijk Zo-Kostbaar aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald. Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum kan Praktijk Zo-Kostbaar de cliënt een betalingsherinnering sturen.

 

20.  Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling (een schriftelijke aanmaning om alsnog zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn na te komen) is vereist en brengt Praktijk Zo-Kostbaar een rente in rekening van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 

21.  Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan de verplichtingen van de cliënt, dan is Praktijk Zo-Kostbaar zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren. 

 

22.  Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €40. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijk (incasso) kosten, die Praktijk Zo-Kostbaar maakt door niet-nakomen door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de cliënt

 

23.  Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan

 

24.  Cliënt gedraagt zich als een gast; cliënt houdt zich aan de regels van de gastvrouw (therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. Client is niet onder de invloed van drugs of alcohol.

 

25.  De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut of ontvreemding van goederen door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan. 

 

26.  Praktijk Zo Kostbaar en de therapeut zijn niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt of aanmelder/opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts, specialist of andere behandelaar niet heeft verstrekt.

 

27.  Praktijk Zo-Kostbaar is niet aansprakelijk voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst materiële dan wel niet-materiële schade lijden die aan cliënt toerekenbaar is.

 

28.  Praktijk Zo Kostbaar is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of in de buurt van en het betreden van het terrein van praktijklocatie van Praktijk Zo Kostbaar en Buurtlaan West 102 te Veenendaal, noch voor andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de hal, het gebruikmaken van het toilet.

 

29.  Cliënt heeft het privacyreglement van Praktijk Zo-Kostbaar gelezen welke vermeld staat op de website van Praktijk Zo-Kostbaar en cliënt stemt in met dit privacyreglement.

 

30.  Cliënt gaat een therapietraject aan met een therapeut in opleiding bij Groundwork Academy. De therapeut werkt onder supervisie van een geregistreerde therapeut/supervisor die een contract heeft met Groundwork. De therapeut is als student-lid aangesloten bij beroepsvereniging het NVPA, welke is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40258092. De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. 

 

31.  De therapeut maakt in het kader van de opleiding beeld- en geluidsopnamen ter ondersteuning van de therapie. Deze worden gebruikt om eigen professionalisering te versterken door terug te kijken. Een enkele keer wordt een fragment van een sessie ingebracht bij intervisie of supervisie. Wanneer de opnames bij uitzondering bewaard worden, dan maken ze deel uit van het dossier en kan de cliënt de opnamen inzien/vragen om een kopie. De therapeut kan dit weigeren indien goed hulpverlenerschap dit in de weg staat. Voor aanmelding bij Praktijk Zo-Kostbaar geldt de voorwaarde dat de cliënt toestemming geeft dat gesprekken worden opgenomen, tenzij anders afgesproken.

 

32.  Indien de cliënt niet tevreden is over de therapie of bejegening van de therapeut, zal de cliënt dit als eerste met de therapeut zelf bespreken om tot een oplossing te komen. Cliënt kan te alle tijde persoonlijk, via email of telefonisch de therapeut op de handelswijze aanspreken. 

Mocht clients onvrede of klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan kan cliënt contact opnemen met het kantoor van Groundwork (info@groundwork.nl) om de gegevens van de supervisor van clients therapeut op te vragen om de klacht te bespreken met desbetreffende supervisor. Bezien wordt of een driegesprek met de therapeut de juiste weg is om de klacht op te lossen. Dergelijke klachten dienen te allen tijde door zowel de cliënt, de therapeut, als Groundwork zeer vertrouwelijk en met respect voor de betrokken partijen te worden behandeld. 

Wanneer dit uiteindelijk niet leidt tot het oplossen van de onvrede of klacht, dan heeft cliënt de mogelijkheid contact op te nemen met het NVPA. Kijk hier https://www.nvpa.org/klacht-indienen voor de klachtenregeling. Cliënt heeft de mogelijkheid de klacht voor een oordeel voor te leggen aan de geschillencommissie van de SCAG, het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de complementaire zorg; info@scag.nl

 

33.  Op alle overeenkomsten tussen cliënt en therapeut waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

bottom of page